Bong Sen Corporation (premium hotel accommodation, commercial spaces for leasing, restaurants, in-bound and out-bound tours and trading, saigon hotel, vietnam hotel, cheap room saigon, cheap room vietnam)
 
Profile
» Giới thiệu về Công ty
» Điều lệ
» Công bố thông tin BCTC năm 2010
» Báo cáo kiểm toán năm 2010
» Bảng cân đối kế toán năm 2010
» Báo cáo kết quả HĐKD năm 2010
» Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2010
» Bảng thuyết minh BCTC năm 2010
» CBTT thành lập 2 công ty TNHH MTV
» CBTT bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám Đốc
» CBTT bổ nhiệm PTGD và chọn Cty Kiểm toán
» Thay đổi nhân sự HĐQT & trưởng BKS
» Thay đổi nhân sự HĐQT
» Kết quả mua cổ phiếu SGH
» Thay đổi Tổng Giám Đốc
» Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2010
» Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2010
» Báo cáo kết quả HĐKD hợp nhất năm 2010
» Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2010
» Bảng thuyết minh BCTC hợp nhất năm 2010
» Điều chỉnh lãi cơ bản trên cổ phiếu
» Biên bản ĐHCĐ thường niên 2010
» Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2010
» CBTT Từ nhiệm HĐQT và Đắt cử BKS
» CBTT phát hành cổ phần cho NĐT chiến lược
» CBTT bản cáo bạch
» Giấy CN đăng ký bán cổ phiếu
» Thông báo phát hành cổ phiếu
» CBTT bổ nhiệm thành viên HĐQT
» CBTT bổ nhiệm phó chủ tịch HĐQT
» CBTT thay đổi kế toán trưởng
» KQ phat hanh cp co dong chien luoc
» KQ phat hanh cp co dong hien huu
» CBTT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh
» Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất 2011
» Báo Cáo Tài Chính Tổng hợp 2011
» Văn kiện ĐHCĐ 2011
» Báo cáo tài chính hợp nhất 2012
» Báo cáo tài chính hợp nhất 2012
» Văn Kiện Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012
» ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN
» ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN
» BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
» Công bố thông tin tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2013
» Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013
» Giấy xác nhận tham dự Đại hội đổng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013
» Thông báoTạm hoãn việc tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 ngày 06/12/2013
» Thông Báo Chi Cổ tức năm 2013
 
Skip intro
     
Bong Sen Corporation pledges to provide premium hotel accommodation, commercial spaces for leasing, restaurants, in-bound and out-bound tours and trading. saigon hotel, vietnam hotel, cheap saigon hotel, cheap vietnam hotel, cheap room saigon, cheap room vietnam, vietnam restaurant, vietnam hotel accommodation, saigon hotel accommodation
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\PHP\ext\php_mcrypt.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0